Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.3 จัดการแผนกผู้ใช้ (Departments)

Processmaker - สอน processmaker ตอนที่ 4.3 จัดการแผนกผู้ใช้ (Departments)

ตอนที่ 4.3 อธิบายการจัดการหน่วยงาน Departments ของ Processmaker เพื่อใช้จัดโครงสร้างขององค์กร

Jul 03, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 3,049  |  PROCESSMAKER

Departments คือ หน่วยงานของผู้ใช้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการโครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรเป็นตัวกำหนดลักษณะและขอบเขตที่บทบาทและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

การกำหนดโครงสร้างองค์กรโดยการสร้างหน่วยงานและกำหนดหัวหน้าแต่ละกรมจะช่วยให้ขั้นตอนการไหลข้อมูลได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น งานที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหัวหน้าของหน่วยงาน การสร้างหน่วยงานและกำหนดหัวหน้าจะช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น

 

การจัดการหน่วยงานผู้ใช้ของ processmaker สามารถทำได้โดยไปที่

Admin > Departments


 

การเพิ่มหน่วยงาน (Create a New Department)

เราสามารถเพิ่มหน่วยงานได้ 2 แบบ 

  1. สร้างหน่วยงานใหม่โดยการกดปุ่ม New
  2. สร้างหน่วยงานย่อยภายในหน่วยงานหลักโดยการกดปุ่ม New Sub-Department

 

การแก้ไขหน่วยงาน (Edit Department)

เลือกหน่วยงานที่ต้องการแก้ไข ต่อมากดปุ่ม Edit เพื่อแก้ไขหน่วยงานแสดงหน้าจอแก้ไขดังรูป


  • Department Name : ชื่อหน่วยงาน
  • Status : สถานะเปิดใช้หรือไม่ Active, Inactive
  • Manager : หัวหน้าของหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องมีหัวหน้าหนึ่งคน ผู้ใช้ที่เป็นหัวหน้าของหน่วยงานหนึ่ง ไม่สามารถเป็นหัวหน้าของอีกหน่วยงานได้

 

การกำหนดผู้ใช้ (Users) ให้กับหน่วยงาน (Department)

ทำได้โดยเลือกหน่วยงานที่ต้องการ ต่อมากดปุ่ม Users เพื่อทำการกำหนดผู้ใช้ให้กับหน่วยงาน จะปรากฏหน้าจอดังรูป

 

การกำหนดหัวหน้า (Supervisor) ให้หน่วยงาน (Department)


ที่หน้าจอกำหนดผู้ใช้ให้หน่วยงานจะมีปุ่มให้สามารถตั้งหัวหน้า (Supervisor) ของหน่วยงานได้

 

แสดงข้อมูลจำนวนของผู้ใช้ภายในหน่วยงานนั้นๆ

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย