Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 54,596  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

แนะนำโจทย์เพื่อฝึกการใช้ if ..... else ..... ง่ายๆ อีกหนึ่งข้อครับ ลองฝึกฝนกันดูก่อนดูเฉลยนาา

 

โจทย์

การเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่ามากที่สุด

วิเคราะห์

โจทย์ข้อนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือการรับข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้ผ่านคีบอร์ด และ นำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบทีละตัวโดย (if .. else ...)  เพื่อเก็บค่ามากที่สุด และแสดงค่ามากที่สุดออกทางหน้าจอ

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class MaxNumber {

	public static void main(String[] args) {
		Scanner scan = new Scanner(System.in); // ประกาศตัวแปรเพื่อรับข้อมูลจากคีบอร์ด
		int num1, num2, num3; // ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บตัวเลข 3 ตัว
		System.out.print("Input 1 : "); 
        num1 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 1
		System.out.print("Input 2 : ");
        num2 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 2
		System.out.print("Input 3 : ");
        num3 = scan.nextInt(); // รอรับข้อมูลตัวเลขที่ 3

		int max = num1; // เก็บค่าตัวเลขที่ 1 ไว้ในตัวแปร max รอการเปรีบบเทียบกับตัวอื่น
		if (num2 > max) { // เปรียบเทียบตัวเลขที่ 2 ถ้าตัวเลขที่ 2 มากกว่าเก็บค่าที่มากกว่าไว้ใน max
			max = num2; 
		}
		if (num3 > max) { // เปรียบเทียบตัวเลขที่ 3 ถ้าตัวเลขที่ 3 มากกว่าเก็บค่าที่มากกว่าไว้ใน max
			max = num3; 
		}
		System.out.println("Max : " + max); // แสดงค่าตัวแปร max
	}
}

Output

Input 1 : 3
Input 2 : 2
Input 3 : 1
Max : 3

Input 1 : -10
Input 2 : 55
Input 3 : 3
Max : 55

แบบฝึกหัดเนื้อหาใกล้เคียงกัน


Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับค่าตัวเลข 4 จำนวน แล้วหาว่ามีเลขคู่กี่จำนวน


เนื้อหาบทความที่เกี่ยวข้องกับโจทย์

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 3 โครงสร้าง Java

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

Java - สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น ตอนที่ 6.1 Control Statement แบบเงื่อนไข if


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย