SQL - วิธีการเพิ่ม แก้ไข ลบ Columns ภายใน Table

การเพิ่ม แก้ไข ลบ Columns ภายใน Table สามารถทำได้โดยผ่าน SQL ด้วยคำสั่ง ALTER TABLE ..... ADD ....., ALTER TABLE ..... DROP ....., ALTER TABLE ..... CHANGE ....., ALTER TABLE ..... MODIFY วิธีการใช้เป็นยังไง ลองมาดูกันครับ

Jul 22, 2014

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 38,295  |  SQL

การเพิ่ม แก้ไข ลบ Columns ภายใน Table สามารถทำได้โดยผ่าน SQL ด้วยคำสั่ง ALTER TABLE ..... ADD ....., ALTER TABLE ..... DROP ....., ALTER TABLE ..... CHANGE ....., ALTER TABLE ..... MODIFY วิธีการใช้เป็นยังไง ลองมาดูกันครับ

เริ่มต้นด้วยทำการสร้าง Table ที่มีข้อมูลดังนี้

TEAMNO PLAYERNO DIVISION
------ -------- --------
   1     6 first  
   2    27 second

 

การเพิ่ม Columns ภายใน Table

ทำการเพิ่ม Column - TYPE ที่เป็นชนิด CHAR(1) ด้วยคำสั่ง

ALTER  TABLE TEAMS
ADD   TYPE CHAR(1)

 

เมื่อทำคำสั่งนี้แล้วจะได้ Table ใหม่เป็น

TEAMNO PLAYERNO DIVISION TYPE
------ -------- -------- ----
   1     6 first   ?
   2    27 second  ?

 


กรณีต้องการให้ Column ใหม่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการสามารถใช้คำสั่ง AFTER ช่วยได้

ALTER  TABLE TEAMS
ADD   TYPE CHAR(1) AFTER TEAMNO

 

สังเกตุว่าเมื่อใช้ AFTER เราสามารถกำหนดได้ว่าต้องการให้ Column ใหม่อยู่หลัง Column ที่ต้องการจากตัวอย่าง เราให้อยู่หลัง TEAMNO แสดง Table เมื่อทำคำสั่งด้านบนเสร็จ

TEAMNO TYPE PLAYERNO DIVISION
------ ---- -------- --------
   1 ?      6 first
   2 ?      27 second

 

ถ้าต้องการเพิ่มมากกว่า 1 Column สามารถทำได้ดังนี้

ALTER  TABLE TEAMS
ADD  (CATEGORY VARCHAR(20) NOT NULL,
    IMAGO   INTEGER DEFAULT 10)

 

การลบ Column

ทำการลบ Column - TYPE ออกจาก Table - TEAMS

ALTER  TABLE TEAMS
DROP  TYPE

 

การแก้ไข Column

ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนชื่อ Column - BIRTH_DATE เป็น DATE_OF_BIRTH เป็นชนิด DATE

ALTER  TABLE PLAYERS
CHANGE BIRTH_DATE DATE_OF_BIRTH DATE

 

ทำการแก้ไขโดยแก้ไข Column - TOWN เป็นชนิด VARCHAR(40) และห้ามเป็นค่า NULL

ALTER  TABLE PLAYERS
CHANGE TOWN TOWN VARCHAR(40) NOT NULL

 

ทำการแก้ไขโดยแก้ไข Column - TOWN เป็นชนิด VARCHAR(5) และห้ามเป็นค่า NULL

ALTER  TABLE PLAYERS
CHANGE TOWN TOWN VARCHAR(5) NOT NULL

 


ทำการแก้ไขโดยแก้ไข Column - PLAYERNO เป็นชนิด TINYINT

ALTER  TABLE PLAYERS
CHANGE PLAYERNO PLAYERNO TINYINT

 

ทำการแก้ไขโดยแก้ไข Column - TOWN เป็นชนิด VARCHAR(5) และห้ามเป็นค่า NULL ต่อมาย้ายไปอยู่หลัง Column - PLAYERNO ด้วยคำสั่ง CHANGE

ALTER  TABLE PLAYERS
CHANGE TOWN TOWN VARCHAR(5) NOT NULL AFTER PLAYERNO

 

ทำการแก้ไขโดยแก้ไข Column - TOWN เป็นชนิด VARCHAR(5) และห้ามเป็นค่า NULL ต่อมาย้ายไปอยู่หลัง Column - PLAYERNO ด้วยคำสั่ง MODIFY

ALTER  TABLE PLAYERS
MODIFY TOWN VARCHAR(5) NOT NULL AFTER PLAYERNO

 

ทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ Column - POSITION เป็น 'Member'

ALTER  TABLE COMMITTEE_MEMBERS
ALTER  POSITION SET DEFAULT 'Member'

 

ทำการลบค่าเริ่มต้นให้ Column - POSITION 

ALTER  TABLE COMMITTEE_MEMBERS
ALTER  POSITION DROP DEFAULT

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย