Java สอนเขียนโปรแกรมแป้นพิมพ์สกปรก

Java สอนเขียนโปรแกรมแป้นพิมพ์สกปรก

แป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีข้อผิดพลาดของวงจรควบคุม หรืออาจเกิดจากหน้าสัมผัสของแป้นพิมพ์นั้นสกปรก ทำให้บางครั้งการกดแป้นพิมพ์ แต่ละครั้งจะทำให้เกิดตัวอักขระมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์คำว่า "piano" แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกดพิมพ์จะเป็น "ppppppiaanooooo"

May 06, 2015

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 7,445  |  JAVA PROGRAMMING EXAM

แป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีข้อผิดพลาดของวงจรควบคุม หรืออาจเกิดจากหน้าสัมผัสของแป้นพิมพ์นั้นสกปรก ทำให้บางครั้งการกดแป้นพิมพ์ แต่ละครั้งจะทำให้เกิดตัวอักขระมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์คำว่า "piano" แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกดพิมพ์จะเป็น "ppppppiaanooooo"

 

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของแป้นพิมพ์ อันเนื่องจากความสกปรก โดยดึงตัวอักขระที่เกิดจากความผิดพลาดทิ้งไป โดยทั้งนี้รับประกันว่าไม่มีคำตอบใดที่มีอักษรซ้ำกันที่ติดกัน

ข้อมูลนำเข้า


บรรทัดเดียวที่เป็นตัวอักขระยาวไม่เกิน 250 ตัว

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดเดียวแสดงข้อความแก้ไขแล้ว

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า ข้อมูลส่งออก
ppppppppiaanoooooo piano

 

 

Source Code

package com.olanlab.share.exam;

import java.util.Scanner;

public class DirtyKeyboard {
	
  public static void main(String[] args) {
   Scanner scan = new Scanner(System.in);
   System.out.print("Input Message : ");
   String str = scan.next();
   str = str + " ";
   System.out.println("Processing ......");
		
   char temp = str.charAt(0);
   for (int i = 1; i < str.length(); i++) {
     if (temp != str.charAt(i)) {
      System.out.print(temp);
	  temp = str.charAt(i); 
     }
    }
  }
}

Output

Input Message : pppppianoooooo
Processing ......
piano

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย