สอน Java ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

สอน Java ตอนที่ 4 Variable และ Memory Concept

ตอนที่ 4 อธิบายเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากภายนอกมาเก็บไว้ภายในตัวแปร (Variable) เพื่อนำไปประมวลผลภายในโปรแกรมต่อไป การรับข้อมูลทำได้หลายทาง เช่น คีบอร์ด, ไฟล์, ไมโครโฟน, กล่อง และอื่นๆ

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 18,391  |  JAVA

ตอนที่ 4 อธิบายเกี่ยวกับการรับข้อมูลจากภายนอกมาเก็บไว้ภายในตัวแปร (Variable) เพื่อนำไปประมวลผลภายในโปรแกรมต่อไป การรับข้อมูลทำได้หลายทาง เช่น คีบอร์ด, ไฟล์, ไมโครโฟน, กล่อง และอื่นๆ การเริ่มต้นเขียนโปรแกรมสำหรับรับข้อมูล จะเริ่มต้นสอนจากการรับผ่านคีบอร์ดซึ่งง่ายและนำไปใช้มากที่สุด เมื่อเรารับข้อมูลมาแล้วก็นำมาเก็บภายในตัวแปร (Variable) เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

 

ประเภทตัวแปรแบบ Primitive Types

ประเภท ขนาดของข้อมูล (bits) ข้อมูล
boolean ขึ้นกับ Platform  true หรือ false
char 16 รหัสตัวอักษร '\u0000' ถึง '\uFFFF'
byte 8 -128 ถึง +127 
short 16 -32,768 ถึง +32,767 
int 32 -2,147,483,648 ถึง +2,147,483,647 
long 64 -9,223,372,036,854,775,808 ถึง
+9,223,372,036,854,775,807
float 32

ลบ:
3.4028234663852886E+38 ถึง
1.40129846432481707e45
บวก:
1.40129846432481707e45 ถึง
3.4028234663852886E+38

double 64

ลบ:
1.7976931348623157E+308 ถึง
4.94065645841246544e324
บวก:
4.94065645841246544e324 ถึง
1.7976931348623157E+308

*ตัวแปรแบบ Primitive Types จะเก็บข้อมูลลง Memory ที่ประกาศโดยตรง

 


ตัวอย่าง Source code แสดงการรับข้อมูลตัวเลขจากผู้ใช้ นำมาบวกกันแสดงผลลัพธ์ออกหน้าจอ

Source Code

import java.util.Scanner;

public class Addition {
  
public static void main( String args[] ) {
   Scanner input = new Scanner( System.in );

   int number1;
   int number2;
   int sum;

   System.out.print( "Enter first integer: " );
   number1 = input.nextInt();

   System.out.print( "Enter second integer: " );
   number2 = input.nextInt();
   sum = number1 + number2;

   System.out.printf( "Sum is %d\n", sum );
   }
}

Output

Enter first integer: 10
Enter second integer: 1
Sum is 11

อธิบาย code แต่ละจุดดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการ import class สำหรับรับข้อมูลจากภายนอกมาใช้งาน

import java.util.Scanner;

2. ประกาศตัวแปรและสร้าง Object ของ Class : Scanner เพื่อทำหน้าที่รับข้อมูล

Scanner input = new Scanner( System.in );

3. ประกาศตัวแปร (Variable) ประเภท Integer สำหรับรับข้อมูลจำนวนเต็ม

int number1;
int number2;
int sum;

4. แสดงข้อความ "Enter first integer: " บนจอ

System.out.print( "Enter first integer: " );

5. คำสั่งรับข้อมูลจำนวนเต็มมาเก็บภายในตัวแปร number1 คำสั่งนี้จะทำให้หน้าจอรอรับการป้อนค่าตัวเลข ก่อนจะทำคำสั่งอื่นต่อ

number1 = input.nextInt();

6. แสดงข้อความ "Enter second integer: " บนจอ

System.out.print( "Enter second integer: " );

7. คำสั่งรับข้อมูลจำนวนเต็มมาเก็บภายในตัวแปร number2 คำสั่งนี้จะทำให้หน้าจอรอรับการป้อนค่าตัวเลข ก่อนจะทำคำสั่งอื่นต่อ

number2 = input.nextInt();

8. นำข้อมูล number1, number2 มาบวกกันแล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร sum

sum = number1 + number2;

9. แสดงผลข้อมูล sum บนหน้าจอ

System.out.printf( "Sum is %d\n", sum );

 


Memory Concept

ตัวแปรภายในโปรแกรมจะถูกเก็บอยู่ใน Memory ภายในเครื่อง (Ram) เราจะจำลองรูป Memory เพื่อความเข้าใจเป็นช่องๆ 

1. เมื่อทำการเก็บข้อมูลลงตัวแปร number1

2. เมื่อทำการเก็บข้อมูลลงตัวแปร number2

3. เมื่อ number1 + number2 แล้วนำไปเก็บในตัวแปร sum


บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 5.1 Arithmetic การดำเนินการทางคณิตศาสตร์


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย