สอน Swift ตอนที่ 5.4 Function Types

สอน Swift ตอนที่ 5.4 Function Types

ในภาษา Swift นอกจาก Function จะประกาศเพื่อเรียกใช้งานแล้ว เรายังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปรได้อีกด้วย ซึ่งทำให้การเขียนโปรแกรมสะดวกมากกว่าเดิม เป็นที่มาของตัวแปรที่เป็นชนิด Function ขึ้นมา เรียกว่า Function Types

May 16, 2017

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 4,594  |  PROGRAMMING SWIFT

ในภาษา Swift นอกจาก Function จะประกาศเพื่อเรียกใช้งานแล้ว เรายังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปรได้อีกด้วย ซึ่งทำให้การเขียนโปรแกรมสะดวกมากกว่าเดิม เป็นที่มาของตัวแปรที่เป็นชนิด Function ขึ้นมา เรียกว่า Function Types

 

ฟังก์ชั่นบวกเลขสองตัว แล้วส่งค่ากลับ

func addTwoInts(_ a: Int, _ b: Int) -> Int {
  return a + b
}

 

ฟังก์ชั่นคูณเลขสองตัว แล้วส่งค่ากลับ

func multiplyTwoInts(_ a: Int, _ b: Int) -> Int {
  return a * b
}

 

การใช้ตัวแปรแบบฟังก์ชั่น (USING FUNCTION TYPE)


สามารถประกาศตัวแปรแบบ Function Type ได้ดังนี้ var mathFunction : (Int, Int) -> Int จะเห็นว่าชนิดตัวแปรจากปกติจะเป็น Int, String, Double และอื่นตอนนี้กลายเป็น (Int, Int) -> Int ทำให้เราสามารถกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปรนี้ได้ และเรียกใช้ตัวแปรนี้เหมือนเป็นฟังก์ชั่นตัวหนึ่งได้เลย 

var mathFunction: (Int, Int) -> Int = addTwoInts
print("Result: \(mathFunction(1, 10))")
// prints "Result: 5"

เมื่อต้องการกำหนดฟังก์ชั่นให้ตัวแปร mathFunction ใหม่ ก็สามารถทำได้

mathFunction = multiplyTwoInts(_:_:)
print("Result: \(mathFunction(1, 10))")

 

การใช้ Function Types เป็นตัวแปรของ Function (FUNCTION TYPES AS Paramter Types)

Function Types ยังสามารถนำไปประยุกต์เป็นตัวแปรของฟังก์ชั่นได้เช่นกัน จากตัวอย่างด้านล่าง 

func printMathResult(_ mathFunction: (Int, Int) -> Int, _ a: Int, _ b:Int) {
  print("Result: \(mathFunction(a, b))")
}
printMathResult(addTwoInts(_:_:), 3, 5)

สังเกตุว่า พารามิเตอร์ตัวแรก เราส่งฟังก์ชั่น addTwoInts( _: _: ) ส่วนตัวที่สองและสามส่งเข้าไปเป็นค่า Int 

 

การใช้ Function Types เป็นตัวคืนค่ากลับ (FUNCTION TYPES AS Return Types)

นอกจากเป็นพารามิเตอร์ของฟังก์ชั่นแล้ว Function Type ก็สามารถนำมาใช้ตอน return หรือคืนค่ากลับได้เหมือนกัน 

func stepForward(_ input: Int) -> Int {
  return input + 1
}

func stepBackward(_ input: Int) -> Int {
  return input - 1
}

func chooseStepFunction(backward: Bool) -> (Int) -> Int {
  return backward ? stepBackward(_:) : stepForward(_:)
}


var currentValue = 3
let moveNearerToZero = chooseStepFunction(backward: currentValue > 0)
print("Counting to zero:")
// Counting to zero:

while currentValue != 0 {
  print("\(currentValue)...")
  currentValue = moveNearerToZero(currentValue)
}

print("zero!")

ฟังก์ชั่น chooseStepFunction จะทำการเลือกว่าจะส่งฟังก์ชั่นไหนกลับไประหว่าง stepBackward หรือ stepForward เพื่อไปให้ moveNearerToZero เรียกใช้งานต่อไป ซึ่งจากตัวอย่างค่า currentValue เป็น 3 จะส่ง stepBackward กลับไปครับ 

 


แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย