PROGRAMMING EXAM

หน้ารวมบทความที่เกี่ยวข้องกับ PROGRAMMING EXAM ทั้งหมดของ Share.OlanLab.Com  (26 บทความ)


โจทย์ แบบฝึกหัด ฝึกฝน เขียนโปรแกรม "ตัวย่อ" ความยากระดับ 1 ดาว

แบบฝึกหัดการเขียนโปรแกรม "ตัวย่อ" ความยากระดับ 1 ดาว

แก้ไขล่าสุด Jun 06, 2015    9,953   5      |  PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมหาค่าพิสัย (ค่า Range)

ค่าพิสัยหรือค่า Range ทางสถิติ คือ การนำข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดลบด้วยข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุด Range = Max - Min

แก้ไขล่าสุด May 21, 2015    6,956   0      |  STATISTIC JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมหาค่าฐานนิยม (Mode)

โจทย์เขียนโปรแกรมหาค่าฐานนิยม Mode ดูเหมือนง่ายแต่ก็ใช้ความคิดพอสมควร เหมาะกับคนที่อยากฝึกฝนการใช้ Array, For....Loop, IF....ELSE

แก้ไขล่าสุด May 15, 2015    12,484   1      |  STATISTIC JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (ค่า Mean)

สอนวิธีการเขียนโปรแกรมหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหรือค่า Mean ด้วยภาษา Java เหมาะกับผู้เริ่มฝึกฝนการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java

แก้ไขล่าสุด May 14, 2015    30,916   3      |  STATISTIC JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมแป้นพิมพ์สกปรก

แป้นพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องมีข้อผิดพลาดของวงจรควบคุม หรืออาจเกิดจากหน้าสัมผัสของแป้นพิมพ์นั้นสกปรก ทำให้บางครั้งการกดแป้นพิมพ์ แต่ละครั้งจะทำให้เกิดตัวอักขระมากกว่าหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์คำว่า "piano" แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกดพิมพ์จะเป็น "ppppppiaanooooo"

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    5,164   0      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมเครื่องแลกเหรียญ 10, 5, 2, 1 บาท

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมเครื่องแลกเหรียญ 10, 5, 2, 1 บาท

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    29,670   2      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 3 ตัว หาว่าคู่ใดบวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมรับตัวเลข 3 ตัว หาว่าคู่ใดบวกกันแล้วได้ค่ามากที่สุด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    7,898   0      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมรับตัวอักษร 1 ชุด แล้วแสดงผลลัพธ์จากหลังมาหน้า

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมรับตัวอักษร 1 ชุด แล้วแสดงผลลัพธ์จากหลังมาหน้า

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    27,552   8      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดสี่เหลี่ยมกลวงโบ๋โดยรับข้อมูลขนาดผ่านทางคีบอร์ด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    15,854   5      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมเพื่อรับตัวเลข 3 ตัว แล้วหาตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    16,648   0      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปปิรามิด

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดปิรามิดโดยรับข้อมูลจำนวนชั้นของปิรามิดผ่านทางคีบอร์ด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    31,044   8      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสี่เหลี่ยม

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดสี่เหลี่ยมโดยรับข้อมูลขนาดผ่านทางคีบอร์ด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    13,979   0      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมตรวจสอบจำนวนเฉพาะ (Prime Number)

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำเขียนโปรแกรมตรวจสอบจำนวนเฉพาะ (Prime Number) คือจำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    31,682   4      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมนับจำนวนสระ A E I O U

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมนับจำนวนสระ A E I O U

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    25,444   3      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรม หาพื้นที่สามเหลี่ยม

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมโดยรับข้อมูลความสูงและความยาวฐานของสามเหลี่ยมจากผู้ใช้ ผ่านทางคีบอร์ด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    38,572   4      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมแสดงผลบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 (1 + 2 + 3 + ... + 100 = ?)

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำเขียนโปรแกรมแสดงผลบวกตั้งแต่ 1 ถึง 100 (1 + 2 + 3 + ... + 100 = ?) แสดงการนำ for มาใช้ในโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    46,813   30      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณ

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณ โดยกรอกแม่สูตรคูณที่ต้องการโปรแกรมจะแสดงผลสูตรคูณบนหน้าจอ

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    44,129   4      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมหาค่า Factorial : n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 1

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำเขียนโปรแกรมหาค่า Factorial : n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 1 แสดงการนำ for มาใช้ในโปรแกรมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    25,211   6      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรมตัดเกรดตามคะแนน

โจทย์ แบบฝึกหัดและวิธีทำ เขียนโปรแกรมตัดเกรดโดยการรับคะแนนจากคีบอร์ดและแสดงผลเกรดที่ได้บนหน้าจอ

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    34,290   4      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


Java สอนเขียนโปรแกรม วาดรูปสามเหลี่ยม

แนะนำโจทย์ วิเคราะห์ และแสดงวิธีทำการเขียนโปรแกรมวาดสามเหลี่ยมโดยรับข้อมูลขนาดผ่านทางคีบอร์ด

แก้ไขล่าสุด May 06, 2015    23,878   1      |  JAVA PROGRAMMING EXAM


หลักสูตรแนะนำ


สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง

สอน Processmaker ตั้งแต่เริ่มต้นจนนำไปใช้จริง


ติดตั้งและจัดการกิจกรรมทางธุรกิจด้วย Processmaker เพื่อความสะดวก ลดเวลา ประหยัดทรัพยากร ภายในองค์กร - Nov 17, 2014

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้

สอนคำสั่ง Unix Linux Shell เบื้องต้นที่ควรรู้


รวมคำสั่ง Unix Linux Shell สำหรับผู้ดูแลระบบ นักพัฒนาโปรแกรม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจากเหตุการณ์จริง - Nov 17, 2014

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs

สอน Swift สร้างแอพพลิเคชั่นบน IOS, macOS, tvOs, watchOs


Swift ภาษาเขียนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย แต่ทรงพลังออกแบบสร้างสรรค์โดย Apple เพื่อใช้สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ IOS, Mac, Apple TV และ Apple Watch - Feb 04, 2016

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น


เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step - Nov 16, 2014

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน

สอน Google Analytics เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ตั้งเป้าหมาย เข้าใจรายงาน


Google Analytics เครื่องมือทรงพลังสร้างสรรค์โดย Google ที่ช่วยให้คุณเข้าใจผู้ใช้งาน วิเคราะห์และตั้งเป้าหมายเพื่อไปสู่ผลสำเร็จ - Jul 03, 2016

Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย