สอน Java ตอนที่ 5.1 Arithmetic การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

สอน Java ตอนที่ 5.1 Arithmetic การดำเนินการทางคณิตศาสตร์

การเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะต้องมีการคำนวณการคณิตศาสตร์ (arithmetic calculation) มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคิดเกรด, โปรแกรมหาพื้นที่, โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการคณิตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม

Jul 02, 2016

แก้ไขล่าสุด มีผู้อ่าน 31,184  |  JAVA

การเขียนโปรแกรมส่วนใหญ่จะต้องมีการคำนวณการคณิตศาสตร์ (arithmetic calculation) มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมคิดเกรด, โปรแกรมหาพื้นที่, โปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการคณิตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรม

การดำเนินการคณิตศาสตร์ในการเขียนโปรแกรมประกอบด้วย บวก, ลบ, คูณ, หาร, หารเอาเศษ สัญลักษณ์ตัวดำเนินการเหล่านี้ในภาษา Java อาจจะแตกต่างกับทางพีชคณิต (Algebra) เล็กน้อย ดังตารางด้านล่าง

Java Operation Arithmetic Operator Algebraic Expression Java Expression
Addition (บวก) + a + 2 a + 2
Subtraction (ลบ) - a - b a - b
Multiplication (คูณ) * ab a * b
Division (หาร) / a / b  a / b
Remainder (หารเอาเศษ) % a mod b a % b

เนื่องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะมีลำดับการทำงานที่ชัดเจน สำหรับภาษา Java แล้ว ลำดับการทำงานของตัวดำเนินการคณิตศาสตร์จะให้ความสำคัญการคูณ, หาร, หารเอาเศษ ทำก่อนการบวก, ลบ 

Operator Operation ลำดับการทำงาน
* Multiplication (คูณ) คูณ, หาร, หารเอาเศษ จะทำงานก่อน บวก, ลบ ทำงานจากซ้ายไปขวา
/ Division (หาร)
% Remainder (หารเอาเศษ)
+ Addition (บวก) บวก, ลบ จะทำงานหลัง คูณ, หาร, หารเอาเศษ ทำงานจากซ้ายไปขวา
- Subtraction (ลบ)

แสดงตัวอย่างการทำงานแบบเป็น Step ของการคำนวณ y = 3 * 4 * 5 + 6 * 7 + 8

Step 1

y = 3 * 4 * 5 + 6 * 7 + 8

3 * 4 เป็น 12

Step 2

y = 12 * 5 + 6 * 7 + 8

12 * 5 เป็น 60

Step 3

y = 60 + 6 * 7 + 8


6 * 7 เป็น 42

Step 4

y = 60 + 42 + 8

60 + 42 เป็น 102

Step 5

y = 102 + 8

102 + 8 เป็น 110

Step 6 y = 110

*สังเกตุว่า คูณ จะทำก่อน บวก


ตัวอย่าง Source code แสดงผลลัพธ์การคำนวณ

Source Code

public class Arithmetic {
  
public static void main( String args[] ) {
   int result1, result2, result3, result4, result5;
   
   result1 = 3 * 4 * 5 + 6 * 7 + 8;
   result2 = 4 + 6 / 2;
   result3 = (4 + 6) / 2; 
   result4 = 2 * (1 + 3);
   result5 = ((2 + 1) * 3); 

   System.out.printf( "Result1 is %d\n", result1);
   System.out.printf( "Result2 is %d\n", result2);
   System.out.printf( "Result3 is %d\n", result3);
     System.out.printf( "Result4 is %d\n", result4);
     System.out.printf( "Result5 is %d\n", result5);
   }
}

Output

Result1 is 110
Result2 is 7
Result3 is 5
Result4 is 8
Result5 is 9

บทความถัดไป

สอน Java ตอนที่ 5.2 Compound Assignment Operators

แบ่งปัน

ชอบ +1

บันทึก

ฝากคำถาม คำแนะนำ ได้ที่

Facebook : Share.OlanLab.Com
LINE ID : @olanlab
อีเมล์ : olan@olanlab.com

หลักสูตร

สอน Java สำหรับผู้เริ่มต้น

เรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา Java ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสูงด้วยตัวเอง พร้อมแบบฝึกหัดและเทคนิคต่างๆ แบบ Step By Step
Share คลังความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ สอนเขียนโปรแกรม Php Java Html CSS Javascript C C++ Objective-C และอื่นๆ บนระบบปฏิบัติการ Window Linux Unix CentOS IOS Android
โดยผู้เขียนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ให้บริการพื้นที่สำหรับนักเขียนที่ต้องการแบ่งปันความรู้ พร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย